Haber

Tarım ve orman alanlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Tarım Komisyonu’nda.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 11 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen unsurlara göre, lif, tohum ve sap üretimi ile ilaç etken maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimine yönelik kenevir ekimi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabi olacak.

İlaç etken maddesi üretimi için kenevir ekimi veya işlenmesi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından yapılacak veya yapılacak; Gerektiğinde ülkenin arz ve talep durumuna göre Cumhurbaşkanınca belirlenen kontenjan doğrultusunda TMO nezaretinde gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir.

Uyuşturucu etken maddesi üretimine yönelik kenevir ekiminde, münhasıran kenevir üretimini engelleyici her türlü tedbir alınarak, kenevir bitkisinin hasadı, işlenmesi, dağıtımı, ihracatı veya satışına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Tarım ve Orman, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde tarım sektörüne ilişkin politikaları belirleme, planlama ve uygulama yetkisine sahip olacak.

Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvenliği ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen işlerin veya kümelerin üretimine başlamadan önce bakanlıktan izin alınacaktır. Hangi eser veya eser takımlarının üretileceği ile taban ve azami üretim ölçüleri, arz ve talep ölçüsü ve yeterlilik derecesi dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında Bakanlıkça belirlenir.

Bu kapsamda ilk kez muhalif faaliyetlerde bulunduğu tespit edilenler, kararlarına uygun hareket etmeleri için yazılı olarak uyarılacak.

Bakanlıkça yazılı olarak uyarıldığı halde uyarı tarihinden itibaren 12 ay içinde gereğini yapmayanlar, uyarı tarihinden itibaren 5 yıl içinde herhangi bir destek programından yararlanamazlar.

Sözleşmeli üretim modeli geliştirilecek

Tarımda sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Sözleşmeli üretimi teşvik etmek amacıyla baz ihraçlarında üreticilere öncelik verilecektir.

Ancak salgın hastalıklar, tarım ürünleri ticaretindeki gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, tarımsal üretimin iç veya dış talebe göre ayarlanması veya bitki ve hayvanların korunması amacıyla sözleşmeli üretimde irade özgürlüğü esas alınacaktır. hayvan sağlığı, bakanlıkça belirlenen eserler veya eser takımları sözleşmeli olarak üretilecek.

Bakanlık, sözleşmeli üretimi geliştirmek, izlemek ve kontrol etmek amacıyla sözleşmenin taraflarını ve kapsamını içeren kayıt sistemleri kuracak ve bu kayıt sistemleri kullanılarak sözleşmeler de düzenlenebilecek.

Tarımsal üretim sözleşmesine konu işlerin veya üretim varlıklarının sigorta ettirilmesi zorunlu olacak.

Tarımsal üretim sözleşmelerinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışında, sözleşme kapsamında üretilen işin alımından veya satımından vazgeçen üretici veya alıcılar hakkında cezai şart belirlenecek. Cezai şart, alımından veya satımından kaçınılan iş büyüklüğünün sözleşme bedelinin yüzde 20’sinden az ve yüzde 50’sinden fazla olamaz. Et ve Süt Kurumu’nun taraf olduğu sözleşmelerde üreticiye cezai şart alt sınırdan daha az konulabilir veya cezai şart konulmayabilir.

Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda arabulucuya başvurmak dava şartı olacaktır. Bu karar, 1 Eylül 2023 tarihinden sonra açılan davalar için geçerli olacak.

Entegre bir yönetim ve denetim sistemi kuruluncaya kadar üreticilere yapılacak destekleme ödemelerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kayıt sistemleri esas alınacaktır.

At yarışlarına disiplin cezası

Takvim yılında yapılacak mahalli olmayan yarışlarda koşacak atların nitelik ve şartlarını belirlemeye Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacaktır.

At sahipleri ve temsilcileri, antrenörü, antrenör yardımcısı, at sahibi antrenörü ve at jokeyi, jokey yardımcısı, beyefendi binicisi, sağdıç, seyis ve diğer hizmetliler; Yarış ve yarışlarda görevlendirilen, yarış görgü ve kurallarına, yarış dürüstlüğüne aykırı hareket eden, yarış sistem ve disiplinini, yarış yerleri ile yarışlarla ilgili mekan ve tesisleri bozanlara disiplin cezası uygulanacaktır.

Doping kapsamında yasaklı unsurlar listesinde yer alan ve performansı artırmak amacıyla kullanılan hususların uygulanması halinde, yarış atlarına verilecek cezalar artırılacak ve ilgili maddeye göre ağırlık derecesi belirlenecektir. eylemin doğası.

At Yarışları Kanununun yürürlüğe girmesinden önce işlenen fiiller nedeniyle disiplin cezaları ve hak mahrumiyetleri bir defaya mahsus olmak üzere tüm sonuçlarıyla birlikte bu durum atın ikramiye, kupa ve diğer ödülleri ve ilgili taraflara verilen önceki cezalardan dolayı rastgele ödüller. size nakit talep hakkı vermez.

Devlet ormanlarında madencilik faaliyetleri için düzenlemeler

Devlet ormanlarına moloz veya inşaat atıkları veya hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ulaşım araçlarıyla ormanlara, doğal hayata ve çevreye verilen zarar “orman suçu” sayılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, devlet ormanlarında maden arama ve işletmesi ile madencilik faaliyetleri için gerekli tesisler, yol, elektrik, su, haberleşme ve altyapı tesislerine fon maliyetinden başka bir maliyetle izin verebilir.

Ancak, lisans süresi boyunca kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla, tohum meşcereleri, gen koruma alanları, koruma ormanları, verimli orman alanları, orman parkları, endemik ve ender eko sistemlerin bulunduğu alanlarda yapılan genişletmeler, maden arama ve işletme dahil olmak üzere ruhsat süresi boyunca korunması gerekliliği, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabidir. olacak.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri; Baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılacak her türlü yapı hammaddesinin üretimi için madencilik faaliyetlerinden ve zaruri tesislerden ücret alınmayacaktır.

Tüzel kişiliğe sahip kamu kurumlarına bağlı ormanlarda veya özel ormanlarda madencilik faaliyetleri ve faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ve tesislerin yapılmak istenmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu durumda bina ve tesislerin kullanım ücreti, kullanım süresi, süresi gibi bahisler genel kararlara göre taraflarca belirlenecektir.

Madencilik faaliyetlerinin durdurulması sonucunda işletmeye teslim edilen veya terk edilen orman alanları ıslah edilecektir. Bu alanların rehabilitasyon amacıyla inşaat, yıkım ve hafriyat atıklarıyla doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için büyükşehir mücavir alanlarda büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde il ve ilçe belediyelerine izin verilebilir. veya bakanlıkça uygun görülmesi halinde gerçek ve tüzel kişilere ihale mevzuatına göre yapılabilir. .

Devlet ormanlarının gelişigüzel yakılmasından veya açılmasından yararlanılarak işgal, açma veya kesme, sökme, budama veya her ne suretle olursa olsun boğma suretiyle elde edilecek yerler ile buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler tescil edilemez. kişilerin adı. Bu alanlara doğrudan orman yönetimi tarafından el konulacaktır.

Devlet ormanlarında el konulan, inşaat halindekiler de dahil olmak üzere tüm yapı ve tesisler herhangi bir karara gerek kalmaksızın Orman Genel Müdürlüğünce derhal yıkılacak veya ihtiyaç halinde ormancılık hizmetlerinde kullanılabilecektir. Yanan ormanlık alanlardaki her türlü mülkün bedeli Orman Genel Müdürlüğü tarafından ödenecek.

görüşmelerden

Milletvekillerinin eleştirilerine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Sırrıgider yanıt verdi.

Deprem bölgesinde “hayvanların ucuza satıldığı” tezini hatırlatan Gizem Gizem, TİGEM’in barınma sorunu yaşayan hayvanlar için çalıştığını ve hayvanları Konya’da belirledikleri bölgeye ulaştırdıklarını belirtti.

Secretgider, 28 Şubat’a kadar deprem bölgelerine 178 bin 350 ton gübre sevk ettiklerini bildirdi.

“Yüzlerce ton uyuşturucunun deprem bölgesinde enkazla birlikte doğaya atıldığı” yönündeki eleştirilere yanıt veren Sırrıder, bu noktada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi. hem su kaynağı hem de tarım arazisi niteliği taşımayacak yerlerin belirlenerek güvenlik tedbirinin alındığı tespit edildi. Çalışmaların kontrollü bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Deprem bölgelerine hayvan çadırı desteği konusuna da değinen Gizem Gider, bugün bölgeye prestijli 6 bin 332 hayvan çadırı gönderdiklerini bildirdi. Çadırları konteyner ve kapalı alana çevirmeye çalıştıklarını söyleyen Sırrıgider, bölgeye 16 bin ton hayvan yemi gönderildiğini kaydetti.

Deprem bölgesinde hayvanını kaybeden vatandaşların olduğunu hatırlatan Gizem Gizem, “Deprem bölgesinde hayvanını kaybedenlere ayni yardımda bulunacağız.” söz konusu.

Secretgider, yasa tasarısının yasalaşmasıyla birlikte kenevir üretiminin hem miktarını hem de kalitesini artıracaklarını kaydetti.

Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, deprem bölgesinde hiçbir şey yapılmadığı tezinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bölgede tarım alanında incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Bulgularını 14 madde halinde sıraladığını belirten Kılıç, bunları komite üyeleriyle paylaşacağını söyledi.

11’inci sayının kabul edilmesinin ardından Komisyon Lideri Kılıç, çalışmaların bugün devam etmesi için toplantıyı sonlandırdı.

buldanajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler